Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubiń, gm. Krzywiń, pow. Kościan.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

8

Celem Stowarzyszenia jest:

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży.

Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.

Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych.

Działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych.

Działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki)

Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.

Pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół.

Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

Włączanie dzieci i młodzieży w akcje społeczno – kulturalne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka.

Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.

Promocja ekologii i ochrony środowiska.

Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.

Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym.

Integrowanie lokalnej społeczności.

Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo – wychowawczych na wschodzie.

Edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

Poprawa życia na terenach wiejskich.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Współpraca dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą.

Organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji.

Prowadzenie świetlicy popołudniowej dla dzieci w wieku szkolnym.

Prowadzenie klubu seniora.

Prowadzenie zajęć informatycznych ze stałym dostępem do internetu, dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży.

Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.

Wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.

Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.

Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.

Organizowanie pogadanek na tematy walki z przestępczością wśród nieletnich, szkodliwości stosowanych używek, a także przemocy w rodzinie.

Raz do roku spełnianie dziecięcych marzeń, kierowanych w formie listów do Zarządu Stowarzyszenia.

Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.

Działalność charytatywną i dobroczynną.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, całodobowych, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz osób starszych.

Organizowanie koncertów, festiwali, akcji i pikników pod nazwą „Gwiazdy Dzieciom” z udziałem znanych i lubianych postaci życia publicznego.

Prowadzenie Słonecznej Akademii Internetowej.

Prowadzenie Słonecznej Akademii Językowej.

Działania dobroczynne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w ramach Słonecznego Wolontariatu.

Organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staży zawodowych.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenów wiejskich.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członków honorowych

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełnili deklarację członkowską. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

Prawo bezpłatnego korzystania z oferty działalności Stowarzyszenia.

Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

Prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia

Prawo noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji

Prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

Dbania o dobre imię Stowarzyszenia

Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

Członkiem honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

Śmierci członka

Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

Pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA OGRANIZACYJNA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie

Zarząd

Komisja Rewizyjna

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,

jako wolni słuchacze członkowie honorowi i zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym wysłanym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem.

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady.

§ 18

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

Z własnej inicjatywy

Na żądanie Komisji Rewizyjnej

Na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

Uchwalenie zmian statutu

Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu

Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku

Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

ZARZĄD

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Zarząd składa się z:

Prezesa

Skarbnika

Członka Zarządu

Prezes:

Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

Kieruje pracami Zarządu

Przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia

Osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie

Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego zastępca.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności uprawnionego przez niego zastępcy.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków

Określanie szczegółowych kierunków działania

Ustalanie preliminarzy działania

Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich

Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej

Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia

Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia

Wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia ludziom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.

Rozpatrywanie listów dzieci kierowanych do Zarządu na akcję „Spełnianie Dziecięcych Marzeń” określonej wewnętrznym regulaminem.

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym statutem

§ 22

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika, a w przypadku nieobecności Prezesa lub Skarbnika, Członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w trybie tajnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Komisja Rewizyjna składa się z:

Przewodniczącego

Zastępcy Przewodniczącego

Sekretarza

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

§ 25

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.

Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

§ 27

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 28

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:

Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich

Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno – sportowe, itp.)

Z dotacji

Z darowizn, zapisów i spadków

Z odpłatnej działalności Stowarzyszenia

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.

Składki członkowskie powinny być wpłacane, co miesiąc, do końca danego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 29

Stowarzyszenie nie może:

Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych.

Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 31

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

Członkowie Oddziału są Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia na zasadach wynikających ze Statutu organizacji.

Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 32

Zasady tworzenia:

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

Struktura organizacyjna:

Władzami oddziału są:

Walne Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału

Komisja Rewizyjna

Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 34

Walne Zebranie Członków Oddziału

Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

z własnej inicjatywy,

na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 35

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:

Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się :

Dyrektora Zarządu Oddziału

Wicedyrektora Zarządu Oddziału

Skarbnika Zarządu Oddziału.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Kompetencje Zarządu Oddziału to:

kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

przygotowywania sprawozdań z działalności Oddziału Stowarzyszenia

Do reprezentowania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Oddziału Stowarzyszenia umów, dokumentów upoważniony jest Dyrektor Zarządu Oddziału.

Do spraw dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia: Prezesa i Członka Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa lub Członka Zarządu – Skarbnika Stowarzyszenia.

§ 36

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 37

Działalność Oddziału Stowarzyszenia finansowana jest przez jednostkę macierzystą.

Oddział Stowarzyszenia w zakresie finansowania i majątku kieruje się także zapisami niniejszego Statutu, o których mowa w Rozdziale V .

§ 38

Postanowienia końcowe

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.