Statut

ROZDZIAŁ I

PODSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubiń, gm. Krzywiń, pow. Kościan.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieciom i młodzieży.

Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działanie przeciw przemocy i używkom w domu, rodzinie i środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży.

Promocja kultury tworzonej przez ludzi młodych.

Promocja kultury i sztuki na terenach wiejskich.

Promocja kultury polskiej za granicą.

Działania i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kultury.

Promocja ekologii i ochrony środowiska.

Integrowanie lokalnej społeczności.

Poprawa życia na terenach wiejskich.

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

Edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Włączanie dzieci i młodzieży w wolontarystyczne akcje społeczno – kulturalne.

Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo – wychowawczych za granicą.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie obozów letnich i zimowych oraz pozostałych form wypoczynku, w tym półkolonii stacjonarnych.

Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.

Prowadzenie świetlicy popołudniowej dla dzieci w wieku szkolnym.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, całodobowych, dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz osób starszych.

Organizowanie imprez i akcji integracyjnych, w tym koncertów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji.

Wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.

Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas organizowane.

Działalność charytatywną i dobroczynną.

Działalność „Słonecznego Wolontariatu”

Organizowanie koncertów, festiwali i akcji pod nazwą „Gwiazdy Dzieciom”

Prowadzenie Mini ZOO i „Słonecznej Krainy”

Prowadzenie Muzeum Tercetu Egzotycznego

Prowadzenie Wioski Tematycznej – „COOLturalna Wieś”

Prowadzenie „Przyrodniczej Ścieżki Edukacyjnej”

Organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staży zawodowych.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenów wiejskich.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członków honorowych

§11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełnili deklarację członkowską. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§12

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

Prawo bezpłatnego korzystania z oferty działalności Stowarzyszenia.

Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

Prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia

Prawo noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji

Prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

Dbania o dobre imię Stowarzyszenia

Regularnego opłacania składek członkowskich.

§14

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

Członkiem honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

Śmierci członka

Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

Pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,

jako wolni słuchacze członkowie honorowi i zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym wysłanym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem.

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady.

§18

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

Z własnej inicjatywy

Na żądanie Komisji Rewizyjnej

Na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

Uchwalenie zmian statutu

Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu

Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku

Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

ZARZĄD

§20

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Zarząd składa się z:

Prezesa

Skarbnika

Członka Zarządu

Prezes:

Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

Kieruje pracami Zarządu

Przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia

Osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie

Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego zastępca.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności uprawnionego przez niego zastępcy.

§21

Do zakresu działania Zarządu należy:

Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków

Określanie szczegółowych kierunków działania

Ustalanie preliminarzy działania

Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich

Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej

Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia

Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia

Wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia ludziom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym statutem

§22

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika, a w przypadku nieobecności Prezesa lub Skarbnika, Członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§23

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w trybie tajnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Komisja Rewizyjna składa się z:

Przewodniczącego

Zastępcy Przewodniczącego

Sekretarza

§24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

§25

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.

Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§26

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

§27

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§28

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:

Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich

Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno – sportowe, itp.)

Z dotacji

Z darowizn, zapisów i spadków

Z odpłatnej działalności Stowarzyszenia

Z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.

Składki członkowskie powinny być wpłacane, co miesiąc, do końca danego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących obszarach:

93.21.Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

90.04.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

91.02.Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO

              ZAKWATEROWANIA

47.65.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W

              WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ

              NIESKLASYFIKOWANE

93.29.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

91.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ

             ARTYSTYCZNYCH

§29

Stowarzyszenie nie może:

Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§30

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych.

Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).